BẢNG GIÁ DỊCH VỤ AN NINH TÙY CHỌN

ĐIỀU KIỆN VÀ NHƯNG YẾU TỐ CẤU THÀNH MỨC PHÍ AN NINH TÙY CHỌN

Công việc theo yêu cầu khách hàng 

Thời gian thực hiện

Yếu tố con người phục vụ